CBD can help those with pain, especially arthritis and back pain. Buy only pure CBD oil by ensuring the company you buy from does third party lab tests.

AVÍS LEGAL

Denominació Social: EIKONOS, SA

Domicili Social: C/ MARINA 20-22, 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA).

CIF: A-08948846

Registre Mercantil deBarcelona, Tom 6080, Llibre 5.372, Secció 2ª, Inscripció 1ª.

E-mail: eikonos@eikonos.com

Nom del domini: www.eikonos.com

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.eikonos.com (ara endavant, el “Lloc Web”) que EIKONOS posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats amb els seus serveis i continguts relacionats amb el lloguer, venda i instal·lació d’equips audiovisuals per esdeveniments o instal·lacions fixes com museus, exposicions, seus corporatives, convencions, congressos, juntes d’accionistes, conferències, presentacions, fires, etc. Així com l’assistència tècnica audiovisual i la producció de continguts (en endavant, els “Usuaris”).

Aquest lloc Web compleix amb l’establert per la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.

EIKONOS podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots dels serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís a la versió publicada per EIKONOS al moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web. Així, EIKONOS posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal a cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització del serveis mencionats, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de EIKONOS, SA amb les següents finalitats:

1.- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s’hagi autoritzat prèviament mitjançant la marcació de la casella d’autorització al formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per EIKONOS, SA així com per part dels col·laboradors o “partners” amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de EIKONOS, SA i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de EIKONOS, SA

2.- Realitzar estudis estadístics.

3.- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a EIKONOS, SA

4.- Enviament de la “newsletter” a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

EIKONOS, SA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de EIKONOS, SA. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de EIKONOS, SA són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, EIKONOS, SA no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

EIKONOS, SA garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI. A través dels següents mitjans:

1.- E-Mail: eikonos@eikonos.com

2.- Correu Postal: C/ MARINA 20-22, 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA).

3.- De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: eikonos@eikonos.com

D’igual forma, EIKONOS, SA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

 

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

 

EIKONOS, SA li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà.

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a EIKONOS, SA la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

I s’eximeix a EIKONOS, SA de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4.- EIKONOS, SA es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- EIKONOS, SA no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- EIKONOS, SA no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de EIKONOS, SA, a través del correu electrònic eikonos@eikonos.com indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què EIKONOS, SA pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a EIKONOS, SA davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

 

 

SEGURETAT

 

EIKONOS, SA utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com Firewall, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

 

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquest lloc web és propietat de EIKONOS, SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de EIKONOS, SA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per EIKONOS, SA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de EIKONOS, SA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de EIKONOS, SA.

Els continguts proporcionats per EIKONOS, SA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de EIKONOS, SA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. EIKONOS, SA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se EIKONOS, SA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a EIKONOS, SA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

EIKONOS, SA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, EIKONOS, SA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. EIKONOS, SA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

EIKONOS, SA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas EIKONOS, SA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

EIKONOS, SA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. EIKONOS, SA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de EIKONOS, SA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

 

LLEI APLICABLE

 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies